O projekcie

Projekt „Aktywna młodzież – wolontariat TPD” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.


Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego.

  • Kwota dofinansowania: 758 500 zł

  • Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020 r.

Cel Projektu: Celem głównym projektu „Aktywna młodzież – wolontariat TPD” jest wzrost aktywności społecznej 200 osób młodych między 15 a 29 r.ż. pozostających bez pracy, zamieszkujące tereny woj. mazowieckiego, poprzez:
-podniesienie poziomu kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy,
-zwiększenie doświadczenia w formie działań woluntarystycznych.Kto może zostać uczestnikiem projektu
Grupę docelową projektu stanowi 200 osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, między 15 a 29 rokiem życia, bez pracy, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.

 Działania w projekcie

W ramach projektu „Aktywna młodzież – wolontariat TPD ” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

1. Indywidualne spotkania aktywizacyjne z uczestnikami projektu – w tym spotkania z psychologiem 3h/UP, doradcą zawodowym 2h/UP (opracowanie IPD, doradztwo w wyborze dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej, bieżące wsparcie w wyborze pracy/stażu/wolontariatu/kolejnego etapu edukacji), mentorem 5h/UP (wzmacnianie wiary we własne możliwości, pomoc w kreowaniu działań i rozwoju własnego, wyznaczanie ścieżki rozwoju w zakresie kompetencji miękkich, społecznych itp.)

2. Szkolenia i warsztaty prowadzone poza miejscem zamieszkania – 3 dniowy wyjazd szkoleniowo-warsztatowy. Młodzież w nowym środowisku, pod opieką wykwalifikowanej kadry łatwiej poradzi sobie ze zdobywaniem nowych umiejętności, otworzy swoją wyobraźnię oraz kreatywność w stosunku do innych osób w grupie, ale również zacznie myśleć pro-społecznie. Tematy poruszane w trakcie warsztatów będą nawiązywały do solidarnego działania w ramach wspólnot lokalnych. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, młodzi ludzie będą szukać rozwiązań oraz działań pomocowych, jakie na własną, może niewielką jeszcze skalę, będą mogli rozpocząć. W trakcie tego typu zajęć wśród beneficjentów promowana będzie postawa aktywności, która w przyszłości zaowocuje możliwością szybszego i łatwiejszego wejścia na rynek pracy.

3. Organizacja inicjatyw woluntarystycznych i lokalnych szerzących idee wsparcia lokalnego, inicjatyw oddolnych, aktywizacji zawodowej i podniesienia kompetencji społecznych i zawodowych.
Uczestnicy projektu pracując w 10 os. grupach będą mieli za zadanie przygotowanie 
inicjatywy mającej na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na trudne problematyczne 
kwestie społeczne, czy to będzie problem z samotnością osób starszych, czy zaniedbane 
tereny zielone,na których bawią się dzieci, a może trudności w nauce u maluszków 
mieszkających w domach dziecka? 
Wszystko zależeć będzie od pomysłowości, kreatywności UP, którzy wraz z mentorem przygotują happening, inscenizację lub inną formę propagandową, która trafi do jak najszerszego grona odbiorców. Dzięki tego typu akcji młodzież nauczy się solidarności ze społeczeństwem, poczuje że jest współodpowiedzialna za rzeczywistość, która nas otacza, 
co w dorosłym życiu zaowocuje większym zrozumieniem i chęcią pomocy. 
W ramach prac nad inicjatywą UP odbędą wolontariat organizacji/ stowarzyszeniu/ firmie zajmującej się osobami w trudnej sytuacji społecznej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Podpisane zostaną trójstronne umowy wolontariatu określające program wolontariatu, zakres działań oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Przewidywany wymiar wolontariatu to 10h/mc x 3 mc, pod opieką opiekuna oddelegowanego z organizacji/ stowarzyszenia/ firmy w której UP będzie odbywać wolontariat.

 

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji. Indywidualizacja ścieżki rozwoju (IPD) wg. potrzeb, możliwości, predyspozycji UP, w tym osób z niepełnosprawnościami.


Rekrutacja uczestników

Jeśli spełniasz kryteria (odnośnik do „kto może zostać uczestnikiem projektu”) zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Sposób składania dokumentów
Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularz można składać:

 

Udział w projekcie mogą wziąć jedynie osoby młode w wieku 15-29 lat, których kompetencje 

społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. Do weryfikacji posłużą wystandaryzowane kwestionariusze, które wypełnia w 1-szej kolejności uczestnik, następnie jego opiekun. Końcową fazą jest przeprowadzenie testu przez psychologa. Weryfikacja wstępna uczestników etapy

 

  1. samoocena UP za pomocą wystandaryzowanego kwestionariusza weryfikująca na wejściu  poziom samooceny ogólnej i szczegółowej

  2. ocena za pomocą wystandaryzowanego narzędzia dokonana przez opiekuna na bazie 

rozmowy w uczestnikiem projektu

3.  ocena uczestnika za pomocą testu psychometrycznego przeprowadzonego przez 
dyplomowanego psychologa 

4.  informacja zwrotna dotycząca przyjęcia lub nie uczestnika do udziału w projekcie