Głównym celem projektu realizowanego na terenie placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku i dofinansowanego ze środków PFRON będzie przywrócenie jak najwyższej samodzielności u 25 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku.

Podopieczni naszego Koła to uczestnicy zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - dzieci, młodzież i osoby dorosłe dotknięte następującymi schorzeniami : mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, Zespół Downa, Zespół Aspergera, choroby genetyczne, ADHD, niepełnosprawności intelektualne, niepełnosprawności sprzężone czy lekkie upośledzenie umysłowe. W Kole zrzeszonych jest 48 podopiecznych w wieku od 5 do 31 lat. Podopieczni Koła korzystają cyklicznie z zajęć z fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym, pedagogiem oraz psychologiem.

W ramach projektu pn. „ Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku” będą prowadzone zajęcia rehabilitacyjne – fizjoterapia, terapia zajęciowa, zajęcia z psychologiem oraz pedagogiem. Zajęcia mają na celu osiągnięcie jak najwyższego poziomu funkcjonowania społecznego a także poprawy ogólnego rozwoju u 25 beneficjentów projektu.

Formy wsparcia

Rehabilitacja indywidualna – fizjoterapia

Podniesienie ogólnej sprawności, zapobieganie pogłębienia się niepełnosprawności ruchowej oraz uzyskanie maksymalnych efektów usprawnienia proporcjonalnie do możliwości osoby niepełnosprawnej poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń.

Zajęcia terapeutyczne – terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej jest przywrócenie lub optymalizacja sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej, a w przypadku trwałej utraty określonych funkcji – wypracowanie funkcji zastępczych, a także zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

Zajęcia z psychologiem

Podczas zajęć z beneficjentami prowadzone są działania nastawione na rozwój cech sprzyjających kształtowaniu zdrowia psychicznego, ale także kompensowaniu cech dysfunkcyjnych, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz zmniejszeniu, a następnie usunięciu problemów emocjonalnych.

W zakresie udzielenia pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym psycholog stara się stworzyć im odpowiednie warunki, dzięki którym w przyszłości będą mogły, pomimo ograniczeń wynikających z dysfunkcji, poprawnie uczestniczyć w życiu społecznym, osiągając na tym polu sukcesy na równi z osobami sprawnymi, ułożyć sobie życie w oparciu o inne wartości niż niepełnosprawności, dążyć do spełnienia własnej egzystencji.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie kompleksowe, polegające na ćwiczeniu funkcji zaburzonych (korekcja) i ćwiczeniu również funkcji niezaburzonych, aby stały się wsparciem lub zastępstwem dla funkcji zaburzonych (kompensacja).